Informacje ogólne

 1. Nazwa zajęć/przedmiotu: Unia Europejska we współczesnym świecie
 2. Kod zajęć/przedmiotu:
 3. Rodzaj zajęć/przedmiotu: fakultatywny
 4. Kierunek studiów: wykład ogólnouniwersytecki
 5. Poziom studiów: studia I lub II stopień oraz jednolite studia magisterskie
 6. Profil studiów: ogólnoakademicki lub praktyczny
 7. Rok studiów: wszystkie lata studiów
 8. Rodzaje zajęć i liczba godzin: wykład 30 godz.
 9. Liczba punktów ECTS: 3
 10. Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy, adres e-mail prowadzącego zajęcia: wykład organizuje Centrum Doskonałość Jeana Monneta (http://coe.amu.edu.pl). Zajęcia poprowadzą: prof. UAM Tomasz Brańka, prof. UAM Szymon Ossowski, prof. UAM Beata Przybylska, prof. UAM Tadeusz Wallas, prof. Maciej Walkowski, dr Krzysztof Duda, dr Adam Jaskulski, dr Marcin Łukaszewski, dr Joanna Skrzypczyńska (koordynator) skrzypczynska@amu.edu.pl , dr Rafał Szymanowski
 11. Język wykładowy: polski
 12. Przedmiot prowadzony zdalnie z wykorzystaniem platform Teams i Moodle

Cele zajęć

Celem kształcenia jest:

C1 – dostarczenie ogólnej wiedzy o: 1) Unii Europejskiej jako specyficznej organizacji międzynarodowej, jej zadaniach oraz wybranych płaszczyznach i instrumentach ich realizacji; 2) relacjach UE z innymi państwami; 3) wyzwaniach stojących przed UE w obliczu postępującej globalizacji i regionalizacji.

C2 – wyuczenie umiejętności: 1) stosowania wiedzy o UE do analizy i oceny polityki unijnych instytucji oraz wydarzeń we współczesnym świecie w kontekście działań tych instytucji oraz państw członkowskich; 2) odwoływania się do zdobytej wiedzy w debatach publicznych i aktywności zawodowej oraz obywatelskiej.

C3 – poszerzenie i nabycie kompetencji umożliwiających: 1) samodzielne poszerzanie wiedzy o UE i jej relacjach z otoczeniem; 2) podjęcie pracy zawodowej w instytucjach i organizacjach współpracujących z instytucjami UE; 3) kierowanie się ideami i wartościami właściwymi na których opiera się funkcjonowanie UE.

Informacja o materiałach do zajęć

Literatura i inne materiały do zajęć znajdują się w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, bibliotekach innych jednostek organizacyjnych UAM (np. w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji), Bibliotece Uniwersyteckiej, na platformie e-learningowej (elearning.amu.edu.pl) oraz na stronie internetowej Centrum Doskonałość Jeana Monneta (http://coe.amu.edu.pl).

Efekty uczenia się (EU) dla zajęć i odniesienie do efektów uczenia się (EK) dla kierunku studiów

Symbol EU dla zajęć/przedmiotu Po zakończeniu zajęć i potwierdzeniu osiągnięcia EU student/ka: Symbole EK dla kierunku studiów
EU_1 ma ogólną wiedzę o UE oraz pogłębioną wiedzę o jej relacjach z bliższym i dalszym otoczeniem P6U_W, P6U_U
EU_2 zna najważniejsze wyzwania zewnętrzne dla Unii Europejskiej i jej państw członkowskich P6U_W, P6U_U, P6U_K
EU_3 rozumie współzależności między sytuacją wewnętrzną UE a zjawiskami zachodzącymi w jej otoczeniu zewnętrznym P6U_W, P6U_U P6U_K
EU_4 potrafi dostrzec i ocenić podstawowe źródła kryzysów w funkcjonowaniu UE (np. kryzysu finansowy w strefie euro) P6U_W, P6U_U, P6U_K
EU_5 zna pozycję UE w regionie i w handlu światowym P6U_W, P6U_U
EU_6 operuje podstawowymi kategoriami związanymi z funkcjonowaniem UE, demokracją, gospodarką międzynarodową P6U_W, P6U_U, P6U_K

Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się (EU) z odniesieniem do odpowiednich efektów uczenia się (EU) dla zajęć/przedmiotu

Treści programowe dla zajęć/przedmiotu: Ilość godzin Symbol EU dla zajęć/przedmiotu
Unia Europejska jako specyficzna organizacja międzynarodowa (TW) 4 EU_1, EU_2, EU_3
Polityka Zagraniczna UE po Traktacie lizbońskim (BP-M) 2 EU_1, EU_2
Współpraca Unii Europejskiej z Unią Afrykańską na rzecz zrównoważonego rozwoju (B. P-M) 2 EU_1, EU_2
Unia Europejska i demokracja – najlepsze praktyki dla świata (MŁ) 4 EU_3, EU_6
Kryzys liberalnej demokracji w Europie na podstawie raportów “Democracy Index” The Economist i “Freedom in the World” Freedom House (SzO) 2 EU_6, EU_4
Unia Europejska i Szwajcaria (KD) 2 EU_1, EU_2
Unia Europejska i Arktyka (TB) 2 EU_1, EU_2
Pozycja Unii Europejskiej w gospodarce światowej (JS) 2 EU_5, EU_2, EU_6
Polityka UE wobec Chin – wybrane problemy (MW) 4 EU_1, EU_2, EU_6
Przyszłość i rola Euro w globalnym systemie monetarnym (RSz) 4 EU_4, EU_2, EU_6
Dyplomacja gospodarcza w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej (AJ) 2 EU_1, EU_3. EU_6

Zalecana literatura

Literatura podstawowa

 1. Blockmans S. Koutrakos P.(2018), Research handbook on the EU’s common foreign and security policy, Edward Elgar Publishing.
 2. Duke, Simon (2017), Europe as a Stronger Global Actor: Challenges and Strategic Responses. Palgrave Macmillan
 3. Unia Europejska: istota, szanse, wyzwania,(2018), red. E. Latoszek, M. Proczek, A. Szczerba-Zawada, A. Masłoń-Oracz, K. Zajączkowski, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa (e-book).

Literatura uzupełniająca

 1. Airoldi A. (2014), The European Union and the Arctic. Developments and perspectives 2010-2014, Nordic Council of Ministers, Copenhagen
 2. Copelovitch M, Frieden J, Walter S., (2016), The Political Economy of the Euro Crisis, “Comparative Political Studies”, Volume: 49 issue: 7
 3. Emerson M., Balfour R., Corthaut T., Wouters J., Kaczyński P. M., Renard, T. (2011), Upgrading The EU’s Role As Global Actor. Institutions, Law and the Restructuring Of European Diplomacy, Centre For European Policy Studies (CEPS), Brussels.
 4. FDFA (2014), Switzerland and the European Union, Bern
 5. Fenby J. (2014), Will China Dominate the 21st Century?,  Cambridge
 6. Góralczyk B. (2010), Chiński Feniks. Paradoksy wschodzącego mocarstwa, Warszawa.
 7. Hill C. Smith M. Vanhoonacker S (2017), International Relations and the European Union,
 8. Kużelewska E. (2013), Do the Swiss not want to join the European Union? Swiss referenda on European integration, “Przegląd Politologiczny”, nr 3.
 9. Leonard M.(2009), Zrozumieć Chiny, Warszawa.
 10. Novotná, T. (2017). The EU as a Global Actor: United We Stand, Divided We Fall: The EU as a Global Actor. JCMS: Journal of Common Market Studies. 55. 10.1111/jcms.12601.
 11. Seitz K., (2016), Powrót olbrzyma, (tłumaczenie: T. Mazur), Warszawa 2013
 12. The European Commission (2016). Policies of the European Union – Trade. Luxemburg: Publications Office of the European Union
 13. Vahl M. Grolimund N.(2006), Integration without Membership. Switzerland’s bilateral agreements with the European Union, Brussels 2006.
 14. Waele de H. (2017), Legal Dynamics of EU External Relations. Dissecting a Layered Global Player, Springer.
 15. Walkowski M. (2018), Chińska strategia rozwoju społeczno-ekonomicznego. Implikacje dla Unii Europejskiej, Poznań.
 16. Wallas T, Fiedler R. (red.) (2016), Unia Europejska wobec Azji Centralnej : uwarunkowania regionalne i międzynarodowe, Poznań.
 17. Wasserstrom J.N. (2010), China in the 21st Century: What Everyone Needs to Know, New York.