WNPiD od kilkunastu lat jest organizatorem corocznych międzynarodowych konferencji naukowych „Europa XXI wieku” poświęconych wyzwaniom współczesnej Europy oraz kwestiom związanym z procesami integracji europejskiej. Konferencje z cyklu „Europa XXI wieku” organizowane są w Collegium Polonicum w Słubicach. Stały się one stałym miejscem spotkań setek badaczy współczesnej Europy, zarówno z Polski jak i innych państw. Co roku w tej międzynarodowej konferencji uczestniczą naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy, samorządowcy, przedstawiciele organizacji społecznych, studenci oraz inni zainteresowani problemami współczesnej Europy. Konferencje w Collegium Polonicum są największym i najbardziej prestiżowym corocznym wydarzeniem naukowym poświęconym tematyce europejskiej w Polsce. W ramach działań Centrum Doskonałości Jean Monnet EU EX / ACT, jako dodatkowy komponent konferencji, zorganizowane zostaną trzy panele dyskusyjne.

Celem pierwszego panelu „EUROPEAN ABC” (AWARENESS, BILATERALS, COOPERATION) jest omówienie działań mających na celu zwiększenie światowej ŚWIADOMOŚCI społecznej i zaprojektowanie globalnej strategii wspierającej politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Drugi panel „EUROPE GOES GLOBAL” będzie miał na celu analizę, ocenę i prognozę sytuacji społeczno-ekonomicznej UE, ze szczególnym naciskiem na międzynarodowe inicjatywy UE i jej globalne aspiracje, aby stać się „światowym supermocarstwem gospodarczym”. Trzeci panel zostanie nazwany „REGIONAL AND TRANSBORDER COOPERATION” i będzie dotyczył kilku aspektów stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej w wymiarze lokalnym i regionalnym.

 • Macuhin A., Western Balkan states – between neighborhood, partnership and accession to the EU.
 • Osiewicz P., EU–Turkey Accession Negotiations: Towards a Diplomatic Failure?
 • Sabawoon M., Zaangażowanie i aktywności Unii Europejskiej wobec Afganistanu.
 • Tomaszewska P., Tomaszewska S., Win-win? Stan i perspektywy współpracy gospodarczej pomiędzy Unią Europejską a Chińską Republiką Ludową.

W ciągu trzech lat w ramach tej międzynarodowej konferencji zostaną zorganizowane trzy dodatkowe panele konferencyjne pod auspicjami Centrum Doskonałości JM dotyczące następujących tematów:

 • „Stosunek UE do współczesnych kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego” (międzynarodowy terroryzm i przestępczość; narkotyki, broń i handel ludźmi);
 • „Wpływ UE na systemy polityczne w XXI wieku” (liberalna demokracja w XXI wieku, szanse i zagrożenia; systemy niedemokratyczne i ich przyszłość);
 • „Współczesne wyzwania gospodarcze w obszarze pozaeuropejskim” (problemy gospodarcze krajów w Rogu Afryki; problemy gospodarcze Afryki Subsaharyjskiej; stosunki UE–kraje i terytoria zamorskie, polityka arktyczna UE).

W konferencji wezmą udział zwłaszcza uczeni, którzy nie pozyskali jeszcze finansowania Jeana Monneta lub reprezentujący instytucje, które nie otrzymały jeszcze wsparcia finansowego w ramach programu Jean Monnet.

 • Brańka T., China’s Soft Power in the Arctic – the case of Greenland. Implication for EU.
 • Fiedler R., Belt and Road in Central Asia implication for European Union.
 • Jańczak J., Europe as a Normative Power? Geopolitics and Geostrategies of the EU in its External Relations.
 • Osiewicz P., Iran-EU Relations in the Post-JCPOA Period: Threats and Opportunities.
 • Walkowski M., EU – Chinese economic cooperation in the 21st century. Does Strategic Partnership really exist?

Konferencja ta jest kontynuacją i rozwinięciem zamierzeń badawczych podejmowanych w Zakładzie Badań nad Integracją Europejską WNPiD UAM.  Ma ona stać się płaszczyzną wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat działań zewnętrznych Unii Europejskiej, w szczególności wyzwań związanych z implementacją Globalnej Strategii UE w dziedzinie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa z roku 2016. Celem konferencji jest analiza przeobrażeń UE w obszarze jej działań zewnętrznych, w szczególności odpowiedź na pytanie o charakter i konsekwencje tych zmian.

Idea integracji społecznej i aktywizacji osób w wieku średnim i senioralnym rozwija się w Polsce od lat 70. XX wieku. Integracja senioralna nabrała nowego znaczenia wraz z przygotowaniem i wdrożeniem programowych dokumentów UE dotyczących polityki demograficznej, zabezpieczenia społecznego i integracji międzypokoleniowej. Na konieczność zintensyfikowania działań w tym zakresie szczególną uwagę zwraca się w Strategii Europa 2020. WNPiD UAM w Poznaniu od lat aktywnie i z wieloma sukcesami stara się podołać temu wyzwaniu. WNPiD patronuje działalności Uniwersytetu III wieku w Poznaniu i w kilku mniejszych miejscowościach województwa wielkopolskiego. W ramach projektu CoE EU EX / ACT członkowie zespołu zaangażowani będą w przeprowadzenie dwóch wykładów popularnonaukowych oraz jednych zajęć warsztatowych poświęconych wybranym aktywnościom zewnętrznym UE.

Głównym celem dwóch wykładów popularno-naukowych będzie przedstawienie kluczowych informacji na temat najważniejszych celów i zadań stojących przed UE w ramach jej polityki sąsiedztwa – European Neighbourhood Policy (ENP). Problemy badawcze będą analizowane w szczególności pod kątem utrzymania wysokiego poziomu stabilizacji, bezpieczeństwa i prawidłowego rozwoju w Europie Wschodniej, w wymiarze międzynarodowym i lokalnym.

Warsztaty oferowane w formie seminariów są organizowane we współpracy z Europejskim Centrum Dokumentacji (EDC), utworzonym na Wydziale (http://cde.amu.edu.pl/). Celem warsztatów jest rozwinięcie umiejętności wyszukiwania informacji w Internecie i korzystania z zasobów elektronicznych (e-zasobów, e-usług, e-narzędzi), które można wykorzystać do uzyskania ogólnych kompetencji i umiejętności przydatnych w wyszukiwaniu informacji o różnych formach popularyzacji wiedzy na temat działań wspieranych przez instytucje UE w krajach pozaeuropejskich.

Unia Europejska i sama idea integracji europejskiej, szczególnie po kryzysowym roku 2008 poddawana jest coraz mocniejszej krytyce, płynącej zarówno z zewnątrz, jak i od środka, z różnych środowisk kontestujących dotychczasowe osiągnięcia w zakresie pogłębiania i poszerzania integracji oraz przewodniej roli UE w świecie. Kryzys migracyjny, Brexit, problemy gospodarcze państw grupy PIIGS w strefie euro i dążenia separatystyczne w wybranych regionach Europy, wzmocniły nastroje antyunijne i wzmogły popularność ugrupowań politycznych, głoszących hasła radykalne, demagogiczne, populistyczne, a przy tym często otwarcie wrogie imigrantom. Pomysł debaty publicznej mającej na celu promowanie podstawowych wartości europejskich, podkreślania jakości życia w wieloetnicznej i wielokulturowej Europie, tolerancji i solidarności europejskiej, ale i odpowiedzialności je warunkującej, zalet europejskiego modelu społecznego, ale też wymogów, jakie on stawia oraz międzynarodowej roli UE w rozwiązywaniu problemów państw rozwijających się, wydaje się być w powyższym kontekście sensowny i potrzebny, szczególnie w odniesieniu do ludzi młodych, dopiero kształtujących swoje wyobrażenie o zjednoczonej Europie, jej celach, roli, misji  i zadaniach.

Tematyką całodniowego pokazu filmów w ramach poznańskiego „Festiwalu nauki i sztuki” mają być relacje Europejczyków z przedstawicielami innych kontynentów. Wydarzenie podzielone zostanie na dwie sekcje: pierwsza dotyczyć będzie roli Starego Kontynentu w świecie, druga zaś – wielokulturowości Europy spowodowanej napływem przybyszów (uchodźców/emigrantów ekonomicznych) z innych części świata. Pokazom filmów, dotyczących regionu AKP, MENA, Azji Południowej i Wschodniej, Ameryki Łacińskiej, towarzyszyć będą dyskusje, debaty, wykłady, a zakończy panel ekspercki dotyczący przyszłości i perspektyw relacji Europy z innymi państwami oraz organizacjami i instytucjami międzynarodowymi.

Celem ogólnopolskiego Kongresu Kół Naukowych organizowanego dla studentów i doktorantów, będących członkami kół naukowych różnych polskich uczelni, pod nazwą „YOU in the EU” będzie prezentacja wystąpień związanych z tematem wiodącym Centrum Doskonałości, w ramach trzech paneli głównych Kongresu („Unia wartości”, „Unia jako potęga globalna” oraz „Unia bliższa ludziom”). Kongres to seria debat doktoranckich w formie roundtables, prezentacji multimedialnych, wykładów otwartych transmitowanych online dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką, zarówno na UAM jak i poza uczelnią.

Warsztaty organizowane przez pismo naukowe doktorantów WNPiD „Refleksje” dla najlepszych studentów specjalności „Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna” oraz „Bezpieczeństwo Narodowe” oferowanych przez WNPiD, a także dla studentów zainteresowanych problematyką działań międzynarodowych UE, pochodzących z innych wydziałów UAM i innych uczelni poznańskich. Celem warsztatów jest stworzenie możliwości publicznej prezentacji referatu naukowego związanego z motywem przewodnim Centrum, który na życzenie prelegenta jest omawiany podczas części warsztatowej i oceniany pod kątem formy i treści. Duża uwagę skupia się na szkoleniu studentów i doktorantów WNPiD oraz studentów z innych wydziałów UAM i innych uczelni poznańskich na co dzień nie obcujących z problematyką dotyczącą UE. Szkoleni są oni ze sztuki autoprezentacji, przydatnej w dalszej pracy zawodowej na uczelni wyższej i poza nią, w instytucjach i organizacjach powiązanych z problematyka europejską lub finansowanych z budżetu UE.

Krajowy konkurs wiedzy o Polsce i współczesnym świecie („Olimpiada”) od dawna ma na celu rozbudzenie i rozwój zainteresowania młodych ludzi życiem społeczno-politycznym i gospodarczym w Polsce, Europie i na świecie. Aby przygotować wybranych uczniów szkół średnich do udziału w Konkursie i rozpowszechnić wiedzę wśród innych uczniów, ważne jest, aby ich nauczyciele byli w najwyższym stopniu kompetentni w tym zakresie. To zadanie będzie priorytetem dla zespołu projektowego CoE / EU EX / ACT.