Celem tego kursu jest zapoznanie studentów z Partnerstwem Wschodnim, które zostało zaprojektowane w celu wzmocnienia stowarzyszenia politycznego i integracji gospodarczej Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Podczas kursu przeanalizowana zostanie rola UE w globalnym porządku jako orędownika demokratyzacji, a także Partnerstwo Wschodnie jako narzędzie polityki zagranicznej. Studenci uczestniczący w tym kursie będą się pochylać nad bieżącymi problemami w stosunkach między UE a państwami objętymi Partnerstwem Wschodnim oraz rozwiną umiejętność badania i rozumienia polityki Partnerstwa Wschodniego i jej celów.

Materiały dydaktyczne

Głównym celem tego kursu jest analiza ostatnich zmian w stosunkach między Unią Europejską a Federacją Rosyjską, zwłaszcza po aneksji Krymu, a także unijnej polityki sankcji wobec Rosji i rosyjskich środków przeciwdziałania. Od 2014 r. nielegalna aneksja Krymu i konflikt we wschodniej Ukrainie poważnie wpłynęły na dwustronny dialog polityczny. W rezultacie niektóre negocjacje polityczne i mechanizmy współpracy zostały tymczasowo zawieszone. Przyjęto także sankcje mające na celu promowanie zmiany działań Rosji na Ukrainie. Rosja pozostaje jednak naturalnym partnerem UE i strategicznym graczem w walce z wyzwaniami regionalnymi i globalnymi. Dzięki temu kursowi studenci zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat relacji UE-Rosja.

Materiały dydaktyczne

Celem tego kursu jest przekazanie studentom informacji na temat współpracy gospodarczej UE z Azją Południowo-Wschodnią i Azją Wschodnią, zwłaszcza z państwami członkowskimi ASEAN i krajami takimi jak Chiny, Japonia i Korea Południowa (ASEAN +3). Kurs koncentruje się na forum azjatycko-europejskiego dialogu politycznego w celu zacieśnienia stosunków i różnych form współpracy między partnerami, o nazwie Spotkanie Azja – Europa (ASEM), oraz dwustronnych umowach handlowych (ich podpisaniu, wdrażaniu lub aktualnym stanie negocjacji). Szczegółowo omówione jest podejście UE do chińskiej strategii geopolitycznej „Jednego pasa, jednej drogi”.

Materiały dydaktyczne

Celem kursu jest zaangażowanie studentów i innych odbiorców we wspólną analizę zmieniającej się rzeczywistości kryzysowej w związku z europeizacją działań zewnętrznych UE. Kryzys i obecna sytuacja pokryzysowa wyraźnie uwypukliły problemy polityki zewnętrznej UE w jej bliskim i odległym sąsiedztwie. Dlatego konieczne jest wyposażenie młodych ludzi, głównie studentów i innych odbiorców projektu, w narzędzia do poruszania się w nowej rzeczywistości europejskiej polityki zagranicznej i europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS).

Materiały dydaktyczne

Celem tego kursu jest nauczenie studentów jakich instrumentów polityki zagranicznej UE należy użyć w jej obecnej sytuacji, aby wspierać wzrost i bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Kurs ten jest nowym działaniem, którego celem jest zapoznanie studentów z różnymi formami instrumentów polityki zagranicznej UE i powiązanymi zagadnieniami, takimi jak wpływ tej polityki na wzmocnienie roli UE w globalnym porządku, mechanizmy solidarności zewnętrznej, korzyści płynące z tworzenia ESDZ itp. Studenci dowiedzą się również o bieżących wyzwaniach, przed którymi stoi UE i reszta świata, które scharakteryzowane zostaną w kontekście najważniejszych wartości europejskich. Badamy aktorów i główne obszary problemowe, patrząc na zmiany w ostatnich latach po traktacie lizbońskim (2009).

Materiały dydaktyczne

Kurs ma na celu zaproponowanie nowych podejść do określania granic europejskich/UE.  Wielkie rozszerzenie 2004/2007 przesunęło granice Unii Europejskiej (UE) daleko na wschodnie obrzeża Europy, czyniąc tę organizację strukturą skupiającą prawie wszystkie państwa położone na geograficznie rozumianym kontynencie europejskim. W związku z tym UE zaczęła być uważana za odpowiednik Europy. Dlatego koncepcja „EUrope” podkreśla fakt, że UE zdominowała kontynent, a osoby niebędące jej członkami są zaangażowane w gęste interakcje z nim, uczestnicząc w różnych formach stosunków kontynentalnych. W wyniku przeprowadzonych zajęć studenci będą mogli kategoryzować różne typy krajów ościennych wraz z ich specyficznymi cechami, a także rozumieć koncepcje, takie jak „bordering”, „debordering” i „rebordering” jako instrumenty badań granicznych.

Materiały dydaktyczne

Głównym celem tego kursu jest zbadanie wykorzystania i roli form demokracji bezpośredniej w państwach członkowskich UE oraz w krajach położonych poza Unią Europejską, które mają status krajów sąsiadujących. Kurs zajmie się teorią i praktyką, a także normatywnymi wymiarami demokracji bezpośredniej w krajach UE i regionach sąsiedzkich. Głównym celem jest nie tylko zrozumienie i wyjaśnienie działania badanych form demokracji, ale także odpowiedź na pytanie o możliwości i perspektywy wykorzystania ich w integracji europejskiej i innych procesach zachodzących w krajach sąsiadujących z Unią Europejską. Seminarium będzie prowadzone w języku angielskim.

Materiały dydaktyczne

Ogólnym celem tego kursu jest przedstawienie generalnych ram stosunków UE-USA. UE i USA są swoimi głównymi partnerami handlowymi (uwzględniając wymianę towarów i usług). Oba bloki łączą największe na świecie dwustronne stosunki handlowe: razem stanowią prawie 40% światowego handlu. UE i USA są także ważnymi partnerami politycznymi, którzy dzielą wspólne wartości i utrzymują bliskie relacje kulturowe, gospodarcze, społeczne i polityczne. Przedmiotem kursu są ostatnie zmiany w stosunkach UE-USA, zwłaszcza po zawieszeniu negocjacji TTIP, kiedy po 15 rundach negocjacji rozmowy zostały zakończone bez konkluzji pod koniec 2016 r., po zmianie administracji w Waszyngtonie.

Materiały dydaktyczne

Głównym celem tego kursu jest analiza dyplomacji ekonomicznej, kulturalnej i naukowej jako stosunkowo nowego, ale bardzo ważnego elementu polityki zewnętrznej Unii Europejskiej. W globalnym porządku wielobiegunowym konieczne staje się wykorzystanie innowacyjnych instrumentów do stworzenia własnej polityki zagranicznej. Dyplomacja ekonomiczna, kulturalna i naukowa są instrumentami wzmocnienia budowy porządku światowego w oparciu o międzynarodowe standardy prawa, współpracę, zrozumienie i uczciwe zaangażowanie w rozwiązywanie globalnych problemów. Ostatecznym celem jest nauczenie studentów teoretycznych koncepcji dotyczących stosunków zewnętrznych UE (międzyrządowość, idealizm, liberalizm itp.), a także pomoc w zrozumieniu celów i narzędzi dyplomacji ekonomicznej, kulturalnej i naukowej.

Materiały dydaktyczne

Celem wykładów otwartych jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat roli UE we współczesnym świecie. Jest to cykl wykładów otwartych, które podzielone zostały na następujące części:

  • Współpraca między Unią Europejską a Unią Afrykańską
  • Unia Europejska i Arktyka
  • Unia Europejska i demokracja – najlepsze praktyki dla świata zewnętrznego
  • Przyszłość euro w globalnym kontekście walutowym
  • Pozycja UE w handlu światowym
  • Dyplomacja ekonomiczna w stosunkach zewnętrznych Unii Europejskiej

Pierwszy wykład dostarczy studentom podstawowych informacji na temat pozycji UE w światowej polityce i gospodarce. Następnie skupimy się na bardziej szczegółowych kwestiach, takich jak źródła współpracy między UE a Afryką, obecne problemy i przyszłość stosunków między UE a Afryką. Omówimy historyczne i obecne zaangażowanie UE w sprawy związane z Arktyką oraz stosunki UE ze Szwajcarią. Przedmiotem naszego namysłu będą także kwestie gospodarcze, takie jak przyszłość waluty euro, pozycja UE w handlu światowym oraz dyplomacja ekonomiczna jako narzędzie polityki zagranicznej.