Głównym celem planowanych badań jest zbadanie synergii działań zewnętrznych UE w kwestionowanym porządku globalnym. Ważne jest zrozumienie (nie) spójności zróżnicowanej integracji w Europie, jej źródeł i mechanizmów. Będzie to analiza wieloczynnikowa, która dąży do skonfrontowania politycznych i ekonomicznych uwarunkowań wpływających na zróżnicowanie i (nie)ciągłość. Planowane badania cechuje nowatorskie podejście, odmienne od tradycyjnego, co oznacza, że ​​istniejące modele teoretyczne będą musiały zostać zmodyfikowane. Ponadto, aby kontynuować i zapewnić dyskusję i wymianę najlepszych praktyk niezbędne są badania nad tym, jak zakorzenić zdolność do partycypacji w edukacji europejskiej jako jej niezbędny składnik.

 

Głównym celem tej części badań będzie zarysowanie dynamiki stosunków dyplomatycznych Unii Europejskiej oraz partnerstw strategicznych z krajami spoza UE, zwłaszcza w odniesieniu do:

  • Zapewnianie pokoju – przy użyciu wsparcia politycznego, gospodarczego i praktycznego
  • Zapewnienia bezpieczeństwa – zwłaszcza w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony
  • Pomoc rozwojowa i humanitarna oraz reagowanie kryzysowe
  • Utrzymywanie dobrych stosunków z sąsiadami UE w kontekście europejskiej polityki sąsiedztwa
  • Badanie realizacji kluczowych priorytetów strategii globalnej UE

Późną jesienią każdego roku zostanie opublikowane otwarte zaproszenie, aby zachęcić młodych naukowców (do 5 lat po doktoracie) z całego świata do uczestnictwa w działaniach Centrum Jean Monnet przez dwa tygodnie. Będzie ono skierowane przede wszystkim do badaczy, którzy nie otrzymali jeszcze wsparcia finansowego Jeana Monneta lub naukowców z instytucji, które nie otrzymały jeszcze takiego wsparcia. Będą oni zaangażowani w działalność badawczą i szkoleniową Centrum.

W celu realizacji zadań uczestnicy Centrum Doskonałości EU EX / ACT planują wizyty akademickie i badawcze, a także wyjazdy popularyzatorskie do wybranych uniwersytetów oraz ośrodków akademickich i badawczych w UE i poza nią. W sumie zaplanowano 11 wizyt studyjnych w tego typu instytucjach, m.in. na Ukrainie, w Federacji Rosyjskiej, Niemczech, Japonii, Francji i Stanach Zjednoczonych.

Przez cały czas trwania projektu dziewięciu członków zespołu (trzech rocznie) weźmie udział w międzynarodowej konferencji lub seminarium w UE lub poza nią, aby włączyć Centrum JM w debatę dotyczącą polityki zagranicznej UE i upowszechnić jego działalność wśród społeczeństwa. Będzie to okazja do nawiązania debaty i współpracy z praktykami, naukowcami i pozostałymi interesariuszami. Celem tego narzędzia jest internacjonalizacja wyników badań prowadzonych przez Centrum i ustanowienie sieci współpracy z praktykami, naukowcami i innymi zainteresowanymi stronami. Konferencje i seminaria będą zatem okazją do zaprezentowania rezultatów prac Centrum. Dyskusje z praktykami, naukowcami i innymi zainteresowanymi stronami pomogą osiągnąć jeden z najważniejszych celów Centrum – „pogłębienie debaty i wymianę doświadczeń na temat UE”.

  • Walkowski M., Europejskie i chińskie postrzeganie współpracy gospodarczej i politycznej w ramach formatu „16+1″ (European and Chinese Perception of Economic and Political Cooperation within the ’16 + 1′ Format), International Conference: VI Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”, Vilnius, Lithuania, April 25-27, 2019.

    Pobierz (pdf)