Strona główna2019-12-01T16:22:58+01:00
Loading...

Unia Europejska jest w procesie ciągłych zmian, które powodowane są nie tylko procesami wewnętrznymi w Europie, ale także stanowią odpowiedź na dynamicznie zmieniające się otoczenie zewnętrzne oraz wyłaniający się nowy ład globalny. Umacniająca się pozycja Chin, odbudowująca swoją pozycję geopolityczną Rosja oraz osłabienie więzi euroatlantyckich idą w parze z niestabilnością na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Aby zrozumieć te procesy zarówno w środowisku akademickim, jak i wśród obywateli Europy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podjął nowy krok w ramach swojej działalności promującej integrację europejską i nauczanie o Unii Europejskiej. Wraz z przyznaniem przez program Erasmus+ Komisji Europejskiej statusu Centrum Doskonałości Jeana Monneta, nasz zespół rozpoczyna nowy zestaw działań o nazwie „EU EX / ACT” – „EU external actions in the contested global order – (in)coherence, (dis)continuity, resilience”. W ciągu następnych trzech lat planujemy przeanalizować i wyjaśnić rolę Unii Europejskiej w polityce międzynarodowej, oferując naszą wiedzę szerokiemu gronu odbiorców, w tym studentom różnych dyscyplin, uczonym i praktykom zajmującym się lub zainteresowanym tą dziedziną. Chciałbym zwrócić się do wszystkich zainteresowanych osób i instytucji z serdecznym zaproszeniem do przyłączenia się do nas i uczestnictwa w wydarzeniach, które będziemy realizować. Z niecierpliwością czekam na dalsze debaty na temat integracji europejskiej.

Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas
Koordynator projektu Jean Monnet Center of Excellence
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

O PROJEKCIE

0
Kształcenie
0
Rezultaty
0
Wydarzenia
0
Badania

Najważniejszym zadaniem projektu EU EX / ACT jest lepsze zrozumienie działań Unii Europejskiej w polityce międzynarodowej poprzez dostarczenie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie działań zewnętrznych i zaangażowania międzynarodowego UE studentom różnorodnych kierunków i dyscyplin, badaczom reprezentującym zarówno krajowe jak i zagraniczne ośrodki naukowe oraz praktykom. Będą oni kształceni i formowani w europejskim duchu wzajemnego zrozumienia, solidarności politycznej i gospodarczej, oraz europejskiej odpowiedzialności, które wyrastają z dynamicznie zmieniającej się natury środowiska międzynarodowego i są głęboko zakorzenione w różnorodnych formach strategii rozwojowych, zarówno wspólnotowych jak i krajowych.

  • Kształcenie: regularne seminaria i wykłady otwarte adresowane do szerokiego grona społeczności uniwersyteckiej UAM oraz pozostałych ośrodków
  • Rezultaty: w tym strona internetowa, ulotki, biuletyny, filmy, monografia i artykuły naukowe, a także materiały dydaktyczne i konferencyjne
  • Badania: prowadzone przez badaczy z UAM oraz gości z Polski i zagranicy, przedstawione w formie publikacji naukowych i materiałów konferencyjnych
  • Wydarzenia: liczne konferencje, spotkania i sesje


LATEST FROM THE BLOG

1605, 2022

Prof. Paulina Pospieszna  was invited to give a talk at the Centre for European Studies (CES) at the University of British Columbia, Canada

Prof. Paulina Pospieszna została zaproszona do wygłoszenia referatu w Centre [...]

BULLETIN

See more bulletins!

EVENTS

See more events!

NASZ ZESPÓŁ

Tadeusz Wallas
Coordinator of the Jean Monnet Center of Excellence

Profesor UAM, doktor habilitowany w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Obecnie prof. Wallas jest prorektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wcześniej przez wiele lat pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na tej samej uczelni, gdzie jest również kierownikiem Zakładu Kultury Politycznej. Do lipca 2001 r. prof. Wallas pracował jako gastprofessor (profesor wizytujący) na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Cieszy się dużym uznaniem akademickim jako uznany i popularny badacz w kraju i za granicą. Ma ogromne osiągnięcia organizacyjne i liczne osiągnięcia zawodowe. Otrzymał kilkanaście prestiżowych nagród i wyróżnień, w tym nagrodę I stopnia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia organizacyjne w 2013 r. Jego bogate doświadczenie we wdrażaniu grantów europejskich zostało potwierdzone przez prowadzone przez niego projekty, w tym między innymi: Integracja Polski z Unią Europejską, Fundusz na rzecz Małych Grantów Fiesta II (projekt nr 2319/1/97); Instytucje polityczne Zjednoczonej Europy (dotacja w ramach PHARE FIESTA II PL. 9316 / 01.01 - projekt Box Management); Integracja europejska w polskiej i niemieckiej myśli politycznej (grant przyznany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej) oraz projekt NCN – OPUS: Unia Europejska wobec Azji Środkowej - regionalne i międzynarodowe uwarunkowania (UMO-2014/15/B/HS5/01591-2015-2018). Jest także pierwszym wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Był głównym organizatorem 24. Światowego Kongresu Nauk Politycznych IPSA, który odbył się w Poznaniu w 2016 roku i otrzymał doskonałe recenzje na całym świecie. Kongres zgromadził ponad 3000 przedstawicieli środowisk akademickich z ponad 100 krajów.

tadeusz.wallas@amu.edu.pl
Zbigniew Czachór

Jest doktorem nauk o polityce i doktorem habilitowanym w zakresie europeistyki. Uzyskał stanowisko profesora tytularnego w 2014 r. w dziedzinie stosunków międzynarodowych w dyscyplinie integracja europejska. Studiował w Polsce i w Niemczech. Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Pełni funkcję kierownika Zakładu Badań nad Integracją Europejską. Autor ponad 250 publikacji naukowych w Polsce, Niemczech, Francji i na Ukrainie. Prelegent na ponad 300 konferencjach naukowych na całym świecie. Gościnny wykładowca w dziedzinie nauk politycznych i studiów europejskich w Polsce, Niemczech i Francji oraz laureat visiting fellowships w Niemczech. Uczestnik kilku międzynarodowych projektów. Jego badania koncentrują się na politycznej i instytucjonalnej dynamice integracji europejskiej, zwłaszcza na kryzysowych aspektach integracji. Autor kilku ekspertyz dla instytucji publicznych w tej dziedzinie. Posiada duże doświadczenie w badaniach UE, współpracy międzynarodowej, nauczaniu i organizacji badań. Od 2012 r. jest stałym doradcą Komisji do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP. Wcześniej, w latach 2008-2011, był regularnym doradcą Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP. W latach 1993-2013 był Prezesem Centrum Europejskich Badań i Edukacji w Poznaniu, przygotowując i realizując projekty z zakresu edukacji europejskiej i badań nad integracją europejską.

zbigniew.czachor@amu.edu.pl
Maciej Walkowski

Studia na WNPiD UAM w Poznaniu podjął w roku 1988. Dzięki bardzo wysokim ocenom w nauce studiował w ramach tzw. Indywidualnego Toku Studiów (ITS) pod opieką naukową cenionego polskiego specjalisty w dziedzinie międzynarodowej integracji gospodarczej prof. zw. dr hab. Zdzisława Nowaka. W roku 1993 ukończył studia na kierunku „Nauki Polityczne” uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Pracę doktorską zatytułowaną „Współczesne tendencje w rozwoju procesów integracyjnych” obronił w roku 1998. Dysertacja ta zajęła pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez WNPiD UAM we współpracy z Ośrodkiem Badań i Edukacji Europejskiej w Poznaniu oraz unijnym funduszem PHARE w kategorii „Praca doktorska poświęcona problemom rozwojowym Europy i Unii Europejskiej”. Finalnym efektem ośmioletnich badań naukowych poświęconych UE stała się rozprawa habilitacyjna zatytułowana „Regionalne i globalne uwarunkowania reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej”. Po uzyskaniu stopnia naukowego dr hab. i stanowiska prof. UAM został kierownikiem Zakładu Polityki Społecznej i Ekonomicznej, a następnie objął funkcję Prodziekana ds. nauki. W sierpniu 2016 roku zespół badawczy pod jego kierunkiem wygrał konkurs na Katedrę Jean Monnet. Projektem o nazwie „EU DYNAMICUS – European Union: Economic Development, Young Europeans and Innovations in Crisis Overcoming and Union's Sustainability” kieruje w latach 2016-2019. Za działalność naukową i organizacyjną uzyskał kilka nagród i wyróżnień. Potwierdzeniem jego zainteresowań badawczych ścisłe związanych z problematyką europejską jest jego członkostwo w: Zarządzie oddziału Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych w Poznaniu; International Political Science Association (IPSA/AISP), Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich; Radzie Programowej Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej w Poznaniu; Przedstawicielstwie WNPiD do Komisji Rektorskiej UAM ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej; Kolegium Wydawnictwa Naukowego UAM w Poznaniu, Kolegium The Polish Political Science Yearbook” (PPSY, ISSN 0208–7375 – “Development Studies” Editor), Przedstawicielstwie WNPiD do Komisji Rektorskiej UAM ds. współpracy z gospodarką. Ponadto od lat przewodniczy Okręgowym Eliminacjom Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (Collegium Polonicum w Słubicach) i jest opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Politologów i Dziennikarzy WNPiD UAM w Poznaniu (organizator ponad 40 konferencji studenckich). W przeszłości był członkiem Rady Programowej na kierunku Politologia PWSZ w Koninie. W charakterze Dyrektora kierował też pracą Instytutu Politologii tejże uczelni. Jest też uczestnikiem licznych wykładów otwartych, debat publicznych, kursów i szkoleń eksperckich poświęconych problematyce integracyjnej w Europie oraz roli gospodarczej i finansowej UE w świecie. Autor ponad 80 publikacji naukowych, w tym kilku monografii autorskich poświęconych ekonomiczno-społecznym wymiarom funkcjonowania UE. Aktywny uczestnik ponad 100 międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych na ten temat oraz kilku zagranicznych staży i stypendiów naukowych. Jego zajęcia dydaktyczne od wielu lat uzyskują bardzo wysokie oceny wśród studentów.

maciej.walkowski@amu.edu.pl
Andrzej Stelmach

Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Z wyróżnieniem i Medalem UAM ukończył studia magisterskie w zakresie politologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Tam też uzyskał stopień doktora i doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego i kieruje Zakładem Systemów Politycznych. Specjalizuje się w problematyce ustrojowej, ze szczególnym akcentem położonym na analizę sytuacji politycznej na wschodzie Europy, z Federacją Rosyjską i Ukrainą na czele. Za osiągnięcia w działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej był wielokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora UAM, Dziekana WNS i Dziekana WNPiD. W pracy naukowej z sukcesami zajmuje się systemami politycznymi i partyjnymi oraz procesami integracyjnymi w Europie a także decydowaniem politycznym. Prowadzi badania w zakresie teorii i funkcjonowania systemów wyborczych. Szczególnie interesuje go ewolucja systemu wyborczego w Polsce oraz Federacji Rosyjskiej i na Ukrainie. Zajmuje się również systemem politycznym współczesnej Rosji. Prowadzi badania z zakresu integracji europejskiej, szczególnie państw Europy Wschodniej. Bada też procesy transformacji ustrojowej w państwach Europy Wschodniej oraz Azji. Jest znanym i cenionym w Polsce i Europie specjalistą w zakresie systemu politycznego Federacji Rosyjskiej i Ukrainy oraz bieżącej sytuacji politycznej w Rosji i innych państwach Wspólnoty Niepodległych Państw. Jest autorem i redaktorem naukowym ponad 70 publikacji naukowych. Był współorganizatorem 24. Światowego Kongresu IPSA oraz trzech krajowych kongresów naukowych Jest recenzentem kilkunastu książek naukowych, w tym prac poświęconych partnerstwu strategicznemu i relacjom politycznym UE z Federacja Rosyjską w obszarze wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa oraz badań naukowych, edukacji i kultury. Kieruje licznymi projektami badawczymi, w tym m.in. „System polityczny Polski i Ukrainy. Analiza porównawcza”. W 2013 roku otrzymał tytuł „Najbardziej wymagający wykładowca” WNPiD UAM. Należy do Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Jest członkiem Zarządu Głównego i prezesem Oddziału Poznańskiego. Działa również w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Jest redaktorem naczelnym Środkowoeuropejskich Studiów Politycznych, wydawanych przez WNPiD UAM oraz członkiem Rad Naukowych czasopism: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego „Acta Politica” wydawanych przez Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, a także „Naukowi praci” i „Naukowo-mietodicznij żurnal” wydawanych przez Czarnomorski Uniwersytet Państwowy im. Petera Mogyły w Mikołajewie (Ukraina). W projekcie EU EX/ACT będzie w dużym stopniu odpowiedzialny za badanie relacji politycznych UE z Federacją Rosyjską i innymi państwami WNP oraz realizację konkretnych zadań.

andrzej.stelmach@amu.edu.pl
Jarosław Jańczak

Jest doktorem nauk o polityce i doktorem habilitowanym w zakresie europeistyki. Studiował w Polsce, Finlandii i Niemczech. Adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Autor ponad 100 prac naukowych opublikowanych w Polsce, Kanadzie, Czechach, Niemczech, Francji, USA, Japonii, Bułgarii i na Litwie. Prelegent na ponad 100 konferencjach naukowych na całym świecie. Wykładowca gościnny w dziedzinie nauk politycznych i studiów europejskich na wielu uniwersytetach we Francji, Finlandii, Szwecji, Norwegii, Czechach, Hiszpanii, USA i Bułgarii oraz laureat stypendiów w Kanadzie i Japonii. Uczestnik kilku międzynarodowych projektów. Jego badania koncentrują się na politycznym i instytucjonalnym dynamizmie integracji europejskiej, zwłaszcza na transgranicznych aspektach integracji: erozji i eliminacji granic w UE, a także transgranicznym zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem zewnętrznych granic UE i stosunków z krajami sąsiadującymi i partnerskimi. Autor kilku ekspertyz dla instytucji publicznych w tej dziedzinie. Posiada duże doświadczenie w badaniach UE, współpracy międzynarodowej, nauczaniu i organizacji badań. Więcej informacji na temat jego profilu akademickiego:www.jaroslawjanczak.eu.

jaroslaw.janczak@amu.edu.pl
Beata Przybylska-Maszner

Uzyskała stopień doktora (praca doktorska: „Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony”) i doktora habilitowanego (habilitacja; tytuł osiągnięcia akademickiego: „Determinanty zmian w procesie instytucjonalizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa ilustrowane przykładem relacji między Unią Europejską i Afryką”) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie integracji europejskiej. Od 2016 r. Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1998 r. Wiceprezes Centrum Europejskich Badań i Edukacji w Poznaniu przygotowujący i realizujący projekty z zakresu edukacji europejskiej. Od 2007 r. Redaktor naczelny Rocznika Integracji Europejskiej. Członek rady redakcyjnej „Stosunków międzynarodowych i dyplomacji”. Recenzent tekstów naukowych dla polskich i zagranicznych czasopism naukowych. Od 2017 roku wicedyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej (sieć Europe Direct). Członek sieci Komisji Europejskiej ds. Badań europejskich Team Europe Poland. Członek zespołu katedry Jean Monnet - temat: Teoretyczne koncepcje zróżnicowanej integracji i zespół modułu Jean Monnet - temat: EDUPOL „Proces integracji europejskiej. Podwójne zjednoczenie dzięki unijnym politykom edukacyjnym 1948-2012”. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki procesu instytucjonalizacji Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, w szczególności jej wpływu na stosunki UE z określonymi państwami i regionami.

beata.przybylska-maszner@amu.edu.pl
Magdalena Musiał-Karg

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Systemów Politycznych i Prodziekan ds. Badań i Rozwoju na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Prezes Centrum Europejskich Badań i Edukacji w Poznaniu. Przygotowuje i realizuje projekty z zakresu edukacji europejskiej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na demokracji bezpośredniej (także w Unii Europejskiej) i wykorzystaniu nowoczesnych technologii (ICT) w systemach demokratycznych (głównie w procesach wyborczych – głosowanie elektroniczne). Zajmuje się także rolą kobiet w przestrzeni publicznej oraz współpracą transgraniczną na pograniczu polsko-niemieckim. Jest inicjatorką i koordynatorką Grupy Badawczej „Inicjatywa Helvetic” (helwecja.amu.edu.pl). Jest autorką ponad 100 publikacji naukowych w Polsce, Austrii, Estonii, Turcji, Niemczech i Rosji. Brała udział w podobnej liczbie konferencji naukowych i była wykładowcą wizytującym. Członek zespołu Jean Monnet Module (temat: EDUPOL „Proces integracji europejskiej. Podwójne zjednoczenie dzięki unijnym politykom edukacyjnym (1948-2012)”. W październiku 2014 r. otrzymała 3-letnie stypendium dla wybitnych młodych naukowców finansowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Jest zastępcą redaktora naczelnego „Przeglądu Politologicznego”, członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Stowarzyszenia Studiów Europejskich i Centrum Badań nad Demokracją Bezpośrednią na Uniwersytecie w Białymstoku. Od 2014 r. członek rady naukowej Fundacji Akademickiej IPSO ORDO. Autorka kilku ekspertyz dla instytucji publicznych. Posiada duże doświadczenie w badaniach UE, współpracy międzynarodowej, nauczaniu i organizacji badań. Więcej informacji o jej profilu akademickim: www.musial-karg.pl.

magdalena.musial-karg@amu.edu.pl
Adam Jaskulski

Adam Jaskulski posiada tytuł magistra nauk politycznych i doktora nauk o polityce (rozprawa doktorska pt. „Zmiana równowagi międzyinstytucjonalnej w Unii Europejskiej po traktacie nicejskim”) uzyskane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Posiada również tytuł magistra prawa uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. W 2013 roku ukończył szkolenie adwokackie. Od 2013 r. jest wiceprezesem Centrum Europejskich Badań i Edukacji w Poznaniu przygotowującym i realizującym projekty z zakresu edukacji europejskiej. Od 2012 r. pracuje jako adiunkt w Zakładzie Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Adam Jaskulski będzie zaangażowany w kilka działań, w tym nauczanie, prowadzenie badań, a także redakcję Biuletynu Centrum oraz opracowanie materiałów dydaktycznych. Zorganizuje konferencję „Perspektywy badań w obszarze działań zewnętrznych Unii Europejskiej” i weźmie udział w wizycie studyjnej.

adam.jaskulski@amu.edu.pl
Joanna Skrzypczyńska

Jest doktorem nauk politycznych ze specjalizacją w stosunkach międzynarodowych; studiowała w Polsce i Niemczech. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu polityki gospodarczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół Światowej Organizacji Handlu, protekcjonizmu handlowego, polityki antydumpingowej Unii Europejskiej oraz ekonomii politycznej. Brała udział w wielu konferencjach naukowych, a także prowadziła badania i uczyła jako wykładowca wizytujący na europejskich uniwersytetach. W 2016 r. pracowała jako profesor wizytujący na Appalachian State University w Karolinie Północnej w USA, ucząc o Unii Europejskiej. Uczestnik kilku międzynarodowych projektów. Od 2008 r. jest także koordynatorem programu praktyk dla studentów politologii. Ma praktyczne doświadczenie w biznesie. W 2013 i 2014 r. odbyła dwa staże w MŚP w Wielkopolsce. Celem tych staży była komercjalizacja wyników badań naukowych. Prowadzi kursy z zakresu m.in. ekonomii międzynarodowej, ekonomii politycznej i polityki handlowej Unii Europejskiej. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Gospodarki Międzynarodowej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

joanna.skrzypczynska@amu.edu.pl
Paulina Pospieszna

Doktor habilitowany z zakresie nauk o polityce i administracji (2019). Obecnie pełni stanowisko profesora w Zakładzie Kultury Politcznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W 2010 uzyskała stopień doktora nauk politycznych na Uniwersytecie w Alabamie i odbyła trzyletni staż post-doktorancki w Niemczech, na Uniwersytetach w Konstancji i Mannheim (2010-2013). Jej główne zainteresowania badawcze to: promocja demokracji, demokratyzacja i erozja demokracji, społeczeństwo obywatelskie, grupy interesów, organizacje pozarządowe, partycypacja obywatelska (zwłaszcza aktywizm młodych ludzi), pomoc rozwojowa i sankcje jako narzędzia polityki zagranicznej. Geograficznie koncentruje się głównie na Europie Środkowo-Wschodniej. W swoich badaniach łączy podejście ilościowe i jakościowe. Opublikowała artykuły w zagranicznych czasopismach m.in. w DemocratizationEurope-Asia StudiesJournal of International Relations & DevelopmentInternational Interactions, Journal of Peace ResearchProblems of Post-Communism. Ostatnio ukazała się jej nowa monografia na temat Democracy Assistance Bypassing Governments in Recipient Countries Supporting the “Next Generation” (Routledge, 2019). Jest także autorką książki Democracy Assistance from the Third Wave: Polish Engagement in Belarus and Ukraine (University of Pittsburgh Press PITT Series in Russian and East European Studies, 2014).

paulina.pospieszna@amu.edu.pl
Tomasz Brańka

Jest doktorem nauk politycznych. Studiował w Polsce i Szwecji. Adiunkt na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Autor ponad 40 prac naukowych opublikowanych w Polsce, Szwecji, Niemczech, Czechach i Rosji. Prelegent na ponad 50 konferencjach naukowych na całym świecie. Wykładowca gościnny w dziedzinie nauk politycznych i studiów europejskich na wielu uniwersytetach w Szwecji, Finlandii, Islandii, Grenlandii, Hiszpanii, Turcji, Azerbejdżanie, Kirgistanie, Rosji i USA. Uczestnik kilku międzynarodowych projektów. Jego główne zainteresowania badawcze koncentrują się na autonomicznych rozwiązaniach we współczesnych stosunkach międzynarodowych, jednostkach niesuwerennych w stosunkach międzynarodowych, regionalizmie, międzynarodowej ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju. Autor kilku prac naukowych dotyczących stosunków UE z krajami i terytoriami zamorskimi (Overseas Countries and Territories). Doświadczony w badaniach UE, współpracy międzynarodowej, nauczaniu i organizacji badań. Koordynator instytucjonalny Erasmus + na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz aktywny członek i wykładowca Programu Uniwersytetu Bałtyckiego.

tomasz.branka@amu.edu.pl
Krzysztof Duda

Posiada tytuł magistra politologii. Obronił pracę doktorską pt. „Rola demokracji bezpośredniej w rozwoju systemu politycznego Konfederacji Szwajcarskiej”. Jego badania koncentrują się na systemach politycznych – zwłaszcza na systemach wyborczych, demokracji bezpośredniej, a także na wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Był uczestnikiem i organizatorem wielu konferencji naukowych i innych wydarzeń akademickich, takich jak Międzynarodowa Konferencja Naukowa w cyklu „Europa XXI wieku”, Narodowy Kongres Nauk Politycznych i Światowy Kongres Nauk Politycznych IPSA. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Centrum Badań i Edukacji Europejskiej, gdzie zajmuje się pracami nad zagadnieniami organizacyjnymi i promocyjnymi. Będzie zaangażowany w rozwój strony internetowej, media społecznościowe, ulotki, produkcję filmów i przygotowanie konferencji, a także w badania zakończone publikacją. Więcej informacji o jego profilu akademickim: kduda.home.amu.edu.pl.

krzysztof.duda@amu.edu.pl
Rafał Szymanowski

Uzyskał stopień doktora nauk społecznych w zakresie nauk o polityce i administracji na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (praca doktorska: Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki i Republiki Federalnej Niemiec wobec globalnego kryzysu finansowego po 2007 roku). Przedmiotem jego pracy naukowej są związki między światem polityki a gospodarki. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na porównawczej i międzynarodowej ekonomii politycznej, bezpieczeństwie ekonomicznym, polityce kryzysów gospodarczych, reżimach monetarnych, krajowych ideach i kulturach gospodarczych. Był stypendystą Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w kategorii Junior Advanced Research Award na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (2017/2018). W roku akademickim 2018/2019 otrzymał stypendium Fundacji UAM przy Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym w uznaniu jego naukowych oraz innowacyjności wykorzystywanych metod badawczych. W 2015 r. ukończył szkolenie z przedsiębiorczości i umiejętności miękkich w Szkole Biznesu Uniwersytetu Alberty w Kanadzie w ramach programu TransFormation.doc Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prowadzi zajęcia z zakresu międzynarodowej ekonomii politycznej, gospodarki międzynarodowej, międzynarodowego bezpieczeństwa ekonomicznego, globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej. Więcej informacji na temat jego profilu akademickiego: http://amu.academia.edu/RafalSzymanowski.

rafal.szymanowski@amu.edu.pl
Kinga Jasiak

Jest doktorantką w Katedrze Polityki Społecznej i Ekonomicznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień korporacji ponadnarodowych, globalizacji i regionalizacji w gospodarce światowej oraz wpływu globalizacji na Unię Europejską, zwłaszcza w obszarze społeczno-gospodarczym. Brała udział w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych i była autorem kilkudziesięciu prac naukowych. Kinga Jasiak jest również redaktorem naczelnym czasopisma „Refleksje” (Reflections) studentów i doktorantów Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

kinga.jasiak@amu.edu.pl
Go to Top